GDPR

Policy för personuppgiftsbehandling

Syfte

Triton Valsteknik AB värnar om din integritet. Denna policy utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och dinintegritet.

Ansvar

Triton Valsteknik AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Triton Valsteknik AB:s säte är Lilla Nyängsgatan 5, 664 34 GRUMS och kan nås på telefonnummer 054-542 680 och email info@tritonvalsteknik.se.

Triton Valsteknik har inte utsett dataskyddsombud. Däremot finns en utsedd Kvalitets- & Miljöansvarig som arbetar systematiskt med kontroller av lagefterlevnad och skyddsronder på olika sätt.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter vi behandlar kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer,
faxnummer, ålder, födelsedatum, kön, titel, användarnamn och fotografier. Det kan också vara uppgifter som du frivilligt uppgett och tillhandahållit oss vid kundmöten, besök etc.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


I de fall behandlingen grundas på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de åtaganden vi har i förhållande till dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vi lagrar t ex personuppgifter digitalt och genom att göra så anses vi dela dessa med IT-leverantör som vi köper den nödvändiga lagringstjänsten av.

Dina personuppgifter kan också komma att delas med vårt dotterbolag, Löfman & Co, organisationsnummer 556396-4708 som dock lyder under samma policy, vänligen se www.lofman.se.

Tid för lagring

Triton Valsteknik kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som vi har en affärsmässig relation med dig eller det företag du representerar.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Triton Valsteknik AB behandlar vilket innebär att du har rätt att få en sammanställning som avser dig. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Triton Valsteknik AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Triton Valsteknik AB:s behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till oss och du har rätt att inge klagomål avseende Triton Valsteknik ABs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetens personuppgiftsbehandling sker genom skyddsrond i maj varje år. Denna policy ses över i samband med detta. För mer information om gällande lagar
för personuppgiftsbehandling vänligen se www.datainspektionen.se